Obchodní podmínky TA

Všeobecné obchodní podmínky společnosti „MARRKO s.r.o.“
IČO: 09053069, DIČ: CZ09053069, sídlo: Rudé armády 393, Jaroměř 55102

1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují postupy a podmínky, za nichž společnost MARRKO s.r.o. (dále jen společnost), poskytuje služby spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů, konferencí a dalších vzdělávacích akcí (dále jen kurzy) pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry a veřejnost (dále jen účastník). Společnost je smluvní stranou, která je poskytovatelem služby spočívající v pořádání vzdělávacích kurzů.

2. Definice pojmů:

 Společnost: Společnost MARRKO s.r.o. je právnickou osobou, založenou dle českého práva, která poskytuje služby spočívající v pořádání kurzů, kde vystupuje na straně poskytovatele služeb (v daňovém dokladu uvedena jako dodavatel).

 Účastník: Účastník je fyzickou osobou, která se prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách www.marrko.cz přihlásí na kurz pořádaný společností, a to v termínu pro přihlášení, uvedeném v popisu kurzu na stránkách společnosti. Účastník je vždy konečným příjemcem služby. Účastník může být osobou odlišnou od osoby, která vstupuje do smluvního vztahu se společností na straně účastníka (např. zaměstnavatel účastníka - třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz). V tomto případě se účastník označuje jako konečný příjemce služby (pro účely vystavení daňových dokladů). Účastník se stává účastníkem kurzu ve chvíli, kdy dojde platba za kurz na účet společnosti.

 Třetí osoba: Třetí osoba, která vysílá účastníka na kurz, je osoba, která vysílá účastníka na účast na kurzu (nejčastěji zaměstnavatel účastníka), a která vstupuje do smluvního vztahu na straně příjemce služby. Pro účely vystavení daňových dokladů je označována jako odběratel - plátce.

 Kurz: Kurzem se pro účely smluvního vztahu mezi společností a účastníkem rozumí veškeré vzdělávací kurzy, vzdělávací akce, vzdělávací semináře, workshopy a konference, které pořádá a nabízí společnost.

 
Přihláška: Přihláška je formulář vyplněný účastníkem prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách společnosti www.marrko.cz

 
3. Vymezení smluvních stran

 Poskytovatelem služeb je společnost „MARRKO s.r.o.“ (společnost). Příjemcem služeb je vždy fyzická osoba (účastník). Účastník se vždy přihlašuje na kurzy prostřednictvím přihlášky ve formě webového formuláře na stránkách společnosti. V některých případech může na straně účastníka vystupovat i třetí osoba, právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem ceny kurzu. Na daňovém dokladu platby za cenu kurzu je vždy uvedena jako odběratel. V případě, že plátcem není účastník, je tento vždy uveden na daňovém dokladu jako konečný příjemce.

4. Podmínky účasti na kurzu:

 Není-li v podmínkách kurzu určeno jinak, účastníkem kurzu může být podle druhu kurzu lékař, fyzioterapeut, trenér nebo kdokoli z veřejnosti. Společnost je oprávněna omezit, rozšířit či výčtem upřesnit okruh účastníků kurzu na základě kvalifikace zájemců.

 Pro účely získání příslušných certifikačních osvědčení, může být společností, či garantem, požadována určitá minimální účast účastníka na kurzu.
 Podmínkou pro absolvování kurzu a vydání certifikátu může být úspěšné absolvování závěrečné zkoušky teoretické, nebo praktické, nebo obou, popř. i vypracování písemné práce. Podmínky zkoušky určuje společnost a o podmínkách zkoušky informuje účastníky před začátkem kurzu.

 Vydání certifikátu může být podmíněno registrací účastníka na webovém portálu společnosti, stejně tak jako stažení certifikátu v elektronické podobě pro účely zálohování, či tisku. Stažení certifikátu z tohoto portálu může být omezeno časovou lhůtou, případně jinou podmínkou, jako je vyplnění dotazníku, atp.

5. Uzavírání smluv.

 Účastník vyplní a odešle přihlašovací formulář na webu společnosti, tedy www.marrko.cz a to včetně souhlasu účastníka se zpracováním osobních údajů a včetně souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tímto odesláním se účastník zavazuje uhradit řádně a včas plnou cenu kurzu. V případě nesdělení povinných, nebo sdělení neúplných údajů účastníka, případně třetí osoby, má společnost právo uzavření smlouvy odmítnout a přihlášku neakceptovat. Společnost vylučuje přijetí přihlášky s dodatkem nebo odchylkou (užití ust. § 1740, odst. 3 obč. zák.). Účastník má povinnost před vlastním odesláním přihlášky tuto zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v přihlášce jsou společností považovány za správné.
 
 Společnost potvrdí obdržení přihlášky účastníku potvrzovacím e-mailem, jehož přílohou je zálohová faktura na plnou cenu kurzu.

 
 Platby budou prováděny bezhotovostním převodem. Platby v hotovosti jsou možné pouze s výslovným souhlasem společnosti.


 Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a společnost má právo kdykoliv lektora, či lektory vyměnit, změnit jejich počet v kurzu, a to i v jeho průběhu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem ze strany účastníka ke zrušení jeho účasti na kurzu, ani jej neopravňuje k vrácení zaplacených peněz za kurz.

 Účastník nemá nárok na vrácení peněz za kurz, ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv okamžiku rozhodne svoji účast na kurzu přerušit, nebo jej nedokončí.

 Účastník kurzu Profesionál, jakožto příjemce služby, je osobou, u níž se předpokládají určité kvalifikační předpoklady. Proto je účastník dostatečně fundován k výběru a zvážení své účasti na kurzu. Účastník tak není ve vztahu ke společnosti v postavení spotřebitele.

6. Zrušení kurzu.

 Společnost si vyhrazuje právo zrušit kurz, nebo změnit termín, kdy je kurz pořádán. Již přihlášený účastník má nárok na vrácení zálohy na cenu kurzu, a to v plné výši. Účastníci berou na vědomí, že zrušením kurzu jim nevznikají žádné další nároky vůči společnosti, a to ani příslušenství vrácené zálohy na cenu kurzu. Zálohové platby poskytnuté účastníkem společnosti, společnost vrátí vždy na účet účastníka, či třetí osoby (plátce; odběratele), ze kterého byla platba poskytnuta.
 
 V případě změny termínu konání kurzu bude účastníkům nabídnut nový termín. V případě, že účastník nebude s přesunutím nového termínu souhlasit, společnost mu vrátí všechny, již zaplacené zálohy na cenu kurzu v plné výši.

 
 Zálohová faktura obsahuje datum splatnosti. V případě splacení ceny kurzu po datu splatnosti je společnost oprávněna požadovat po účastníku smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý, i započatý den prodlení. V případě, že cena kurzu není v plné výši uhrazena 14 kalendářních dní před prvním dnem konání kurzu, je společnost oprávněna přihlášenému účastníku zrušit účast na kurzu. Toto společnost učiní prostřednictvím e-mailu, který zašle účastníku. V takovém případě není dotčena povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.

 V případě, že účastník zaplatí zálohu na cenu kurzu po splatnosti zálohové faktury a nebyla mu společností zrušena účast na kurzu, je společnost oprávněna odmítnout účast účastníka na kurzu a v tomto případě vrátí účastníku zálohovou platbu. V takovém případě není dotčena povinnost přihlášeného účastníka uhradit smluvní pokutu.

 Zrušení účasti na kurzu ze strany přihlášeného účastníka se řídí podmínkami pro stornování účasti uvedenými v bodě 7 těchto podmínek. V případě změny termínu kurzu ze strany společnosti jsou všichni přihlášení informováni e-mailem a je jim nabídnut termín náhradní. Přihlášený účastník má právo v takovém případě účast na kurzu odmítnout a požadovat vrácení uhrazené ceny kurzu v plné výši. V případě, že svou účast na náhradním termínu přihlášený přijme, má se za to, že uhrazená cena původního termínu kurzu je úhradou účasti na náhradním termínu kurzu. Zdanitelným plněním se pak pro účely daně z přidané hodnoty stává první den konání kurzu v novém termínu.

 Fakturu – daňový doklad na platbu za absolvování kurzu obdrží účastník po zaplacení kurzu.

 
 Přihlášený může delegovat povinnost úhrady ceny kurzu na třetí stranu tím, že v přihlášce vyplní fakturační údaje této třetí strany (např. svého zaměstnavatele). V takovém případě se předpokládá, že tak přihlášený účastník učinil s vědomím a se souhlasem této třetí osoby. Je pak povinností přihlášeného účastníka zajistit předání zálohové faktury této třetí osobě a ověřit si, že tato uhradí společnosti zálohovou fakturu řádně a včas. Účastník následně zajistí předání faktury - daňového dokladu této osobě. V případě neuhrazení zálohové faktury třetí osobou řádně a včas je společnost oprávněna postupovat jako bodě 6 těchto podmínek.
 
7. Storno podmínky

Podmínky pro zrušení účasti na kurzu (storno podmínky). Podmínky účasti náhradního účastníka.
 
 Žádost a zrušení účasti na kurzu účastníci zašlou emailem na adresu info@marrko.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti Marrko Při zrušení účasti je nutné uvést Vaše jméno, e-mail, číslo variabilního symbolu uvedeného na zálohové faktuře.

 V případě zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka, je společnost oprávněna požadovat poplatky za zrušení účasti na kurzu (storno poplatky), a to v následující výši:
• 14 a méně dní před začátkem kurzu storno poplatek 50% z ceny kurzu včetně DPH
• v případě, že si za sebe přihlášený účastník najde náhradního účastníka kurzu, je storno poplatek 0%, je však nutné nahlásit změnu nejpozději 7 dní před prvním dnem kurzu a náhradní účastník musí vyplnit přihlašovací formulář do kurzu nejpozději 7 dní před prvním dnem kurzu.

 Pokud se účastník kurzu nezúčastní, cena kurzu se nevrací.

 Peníze budou účastníku vráceny na stejný účet, ze kterého byla uhrazena záloha. Účastníku bude zaslán na e-mailovou adresu, uvedené v přihlášce na kurz, opravný daňový doklad o vrácení zálohy s vyznačením vrácení zálohy a provedením odečtu storno poplatku.

 Účastník může za sebe poslat náhradního účastníka, pakliže tento splňuje kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu. Storno poplatek pak účastník neplatí. Náhradní účastník je však povinen vyplnit přihlášku na kurz, včetně všech náležitostí, a to i v případě, že plátcem zálohy na cenu kurzu bude jak za účastníka, tak i za jeho náhradního účastníka jedna osoba (třetí osoba). Poté, co tento náhradní účastník uhradí zálohu na cenu kurzu, bude účastníku, či třetí osobě (plátci) vrácena jím uhrazena záloha na cenu kurzu.

8. Podmínky účasti účastníků na kurzu

 Každý z účastníků kurzů je odpovědný za svůj zdravotní stav, a to jak ve vztahu ke svému zdraví, tak i ve vztahu k dalším osobám – lektorům a účastníkům kurzů. Společnost je oprávněna odmítnout účast účastníka či zájemce na kurzu, který není zjevně zdravotně způsobilý a mohl by svým zdravotním stavem ohrozit další účastníky kurzu, lektory, nebo svoji osobu, a to bez náhrady.

 Účastník je povinen informovat lektora, či garanta kurzu o svém zdravotním stavu, a to zejména z důvodu případných kontraindikací při praktických ukázkách v průběhu kurzu.

 Dále je společnost oprávněna odmítnout provést praktickou část kurzu v součinnosti s osobou, u které se projevuje kontraindikace ve vztahu k nacvičovaným technikám.

 Další požadavky na zdravotní stav účastníků (např. očkování) mohou být společností stanoveny ve vztahu ke specifikám pořádaného kurzu, přičemž tyto budou uvedeny v informačním e-mailu.
 
  Účastníci jsou povinni chránit vybavení v prostorách pořádání kurzu.

 Účastníci se pro účast na kurzu vybaví pohodlným, případně sportovním oblečením a přezůvkami.
 
 Ve výukových prostorách platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech výukových prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém, zapáchajícím, nebo zjevně nevhodném oblečení. Do výukových prostor je po- volen vstup pouze v přezůvkách. V případě nedodržení nebo nerespektování těchto pravidel je zástupce společnosti oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby výukové prostory opustily. Pokud tak neučiní, mohou být tito účastníci z výukových prostor bez náhrady vykázány.

9. Další práva a povinnosti účastníků, výukové materiály.

 V průběhu trvání kurzu jsou účastníkům kurzu poskytovány vzdělávací informace prostřednictvím materiálů tištěných, elektronických či multimediálních. Tyto materiály jsou určeny výhradně pro účely výuky a osobní potřebu účastníků. Tyto materiály nesmí být celé, ani jejich části, jakýmkoliv způsobem šířeny, kopírovány či upravovány a využívány jinak, než jako výukové materiály pro účely kurzu a pro jednotlivého účastníka.

 Účastník, jemuž jsou tyto materiály dávány k dispozici, odpovídá za ochranu autorských a původcovských práv autorů a původců všech materiálů, které jsou mu dávány k dispozici. Účastník dále odpovídá za ochranu autorských, původcovských, či patentových práv, či práv z ochranných známek, se kterými přijde během kurzu do styku, případně jsou mu poskytnuty v učebních materiálech.

 
 Nositeli autorských práv ke studijním materiálům, či osobami oprávněnými k užití těchto materiálů pro účely kurzu, jsou lektoři, garanti kurzů, nebo společnost.
 
 Účastníci kurzu berou na vědomí, že veškeré informace podávané prostřednictvím kurzu, jsou informace podávané v obecné rovině, které nezohledňují a nemohou zohlednit veškeré eventuality, se kterými se účastníci mohou při poskytování zdravotních služeb pacientům setkat. Účastníci jsou při poskytování zdravotních služeb pacientům vždy povinni zvážit všechny indikační, kontraindikační a interakční faktory pacientů a vždy postupovat lege artis, tedy vždy zvážit veškerá rizika použití daného postupu u konkrétního cvičence nebo pacienta. Společnost, lektor a garant nezodpovídají za případné újmy na zdraví cvičenců nebo pacientů při nedodržení postupu a omezení uvedených v tomto odstavci, či při nevhodném užití vyučovaných postupů.

 Veškeré pořizování obrazového a zvukového záznamu během celého kurzu nebo jeho části je možné pouze s výslovným předchozím souhlasem lektora.

 Veškeré záznamy obrazem i zvukem jsou určeny výhradně k osobnímu studijnímu použití účastníků a nesmí být jakýmkoliv způsobem šířeny dále.

 Účastníci berou na vědomí, že v průběhu kurzu může společnost pořizovat fotografie, obrazové a zvukové záznamy pro účely dalšího vzdělávání a pro účely použití na webových stránkách a sociálních sítích společnosti.

 Účastníci berou na vědomí, že některé nacvičované cvičební techniky mohou způsobit diskomfort účastníků, či mít nepříjemný, až bolestivý charakter.


 V průběhu kurzu je ve výukových prostorách zpřístupněn účastníkům přístup na internet. Účastník je odpovědný za obsah a legálnost veškerého obsahu, který prostřednictvím připojení společnosti umístí na web, či prostřednictvím společnosti z webu stáhne.

 Účastníci kurzů, kteří absolvovali kurz a případně složili závěrečné zkoušky a ob- drželi příslušný certifikát, nejsou oprávněni certifikovat žádné jiné osoby. 

 
10. Cena kurzu.

 Cena kurzu je stanovena jen v českých korunách (CZK)
 
 Součástí kurzu mohou být i výukové materiály. Není-li uvedeno jinak, tyto jsou zahrnuty v ceně kurzu a uvedeny v popisu kurzu na webových stránkách společnosti.

 Společnost je plátcem DPH.
 
11. Zpracování osobních údajů.

 Při vyplňování formuláře žádost o kurz jsou budoucí účastníci, povinni sdělit společnosti své osobní a jiné údaje uvedené v příslušném formuláři na webových stránkách společnosti.
 
 Součástí přihlášky na kurz je vždy vyjádření souhlasu účastníka, se zpracováním svých osobních údajů společností, a to ve smyslu aplikovatelného práva, kterým jsou příslušné předpisy o ochraně osobních údajů podle právních předpisů členského státu společnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). V případě rozporu mezi ustanoveními právních předpisů členského státu účastníka a společnosti pro ochranu údajů a GDPR má GDPR přednost ode dne aplikovatelnosti GDPR, tj. od 25. května 2018. Předpokládá-li GDPR závaznost zvláštních vnitrostátních předpisů a v případě, že členský stát správce nebo členský stát zpracovatele vydal takové zvláštní vnitrostátní předpisy (prováděcí předpis), smluvní strany se rovněž zavazují dodržovat tyto vnitrostátní předpisy.

 V případě, že na straně účastníka vystupuje třetí osoba, která účastníka na kurz vysílá a je vedena jako plátce ceny kurzu (nejčastěji zaměstnavatel účastníka), uzavře tato třetí osoba se společností smlouvu o zpracování osobních údajů, kde je společnost vedena jako zpracovatel údajů. I v tomto případě musí účastník vyjádřit svůj souhlas dle ust. 12 těchto podmínek.

 Účastníci a zájemci dávají společnosti výslovný souhlas s užitím své adresy, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely zasílání kontaktních sdělení, obchodních sdělení, propagačních materiálů, certifikátů a daňových dokladů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně, a to po dobu neurčitou. Zájemce, či účastník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.

 Po ukončení smlouvy o poskytování kurzu a vypořádání všech vzájemných práv a povinností společnost vymaže údaje účastníka ze své databáze. Zájemce, nebo účastník však dává společnosti souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, kvalifikačních a profesních předpokladů a informací, adresy a jiných kontaktních údajů a na dobu neurči- tou po ukončení smlouvy, a to za účelem nabídky kurzů pořádaných společností. Účastník, či zájemce má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.

 Účastníci souhlasí s tím, že během kurzů budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy pro účely dokumentaci a propagaci společnosti, a to prostřednictvím webových stránek společnosti a sociálních sítí.

 Účastníci kurzu Profesionál souhlasí se zařazením do databáze trenérů cvičebního systému Marrko core na webu www.marrko.cz/treneri


12. Závěrečná ustanovení
 
 Pro účely této smlouvy je smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace s využitím webového formuláře. Pro účely komunikace se společností je za písemnou formu považována e-mailová komunikace, přičemž na straně společnosti jsou považovány za adresy pro doručení elektronické adresy uvedené v sekci kontakt na webových stránkách www.marrko.cz

 Smluvní vztah mezi společností, účastníkem, či třetí osobou, která vysílá účastníka na kurz, se řídí českým právem, a to i v případě, že je ve smluvním vztahu přítomen mezinárodní prvek. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - občanským zákoníkem (obč. zák.)

 V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení (§ 576 obč. zák). Pro účely smlouvy se společností se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 557, § 558 odst. 2 (obchodní zvyklosti), § 1740, odst. 3 (přijetí s dodatkem, nebo odchylkou).

 Vyplněním přihlášky do kurzu účastník, či osoba, která jej vysílá na kurz, potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Společnost vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ze strany účastníka.

 Společnost si vyhrazuje právo odchýlit se od smluvních podmínek. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a informacemi, sdělenými společností v informativním e-mailu, na webových stránkách společnosti, poskytnutými poskytovatelem certifikátu, či lektorem, nebo garantem kurzu, si společnost vyhrazuje právo se od těchto smluvních podmínek odchýlit.

 Společnost si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvních vztahů se společností. Ukončení smluvního vztahu se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení těchto podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících, zejména ustanovení o volbě rozhodného práva, smluvní pokutě a dalších.

13. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2022.

We care about your privacy

This Online-Shop Speichert Plätzchen, äh sterben Korrekte Funktion zu helfen. Durch Die verwendung of this Dienstes Erklären Sie Sich mit ihrer verwendung Weisen Ein.

Allow everythingDo not allow cookies